A EUGENIU UNALE

 

1.        

De tanta libertade

chelz'essere discujadu,

perdonami cun s'animu serenu.

Già 1'ischis, caru frade,

su coro angustiadu

cando de amalguras est pienu,

si amore no est mortu,

chircat in sin'amigu su cunfortu.

 

2.

Si cust'iscritta mia

ti causerat noia,

non sia tottu deo s'inculpadu,

ca dare ti cheria

novas de pura gioia:

ma su cor'altrimenti m'hat dettadu.

Duncasa cun benignu

ris'isculta s'amigu, si nd'est dignu.

 

3.

Cando ridend'iscrio,

comente t'happ'iscrittu

novas buffas de gioie de festa,

no est de coro chi rio,

ma d'unu risu frittu chi traighet de coro ogni tempesta. Est unu risu feu, fruttu de s'infeliz'istadu meu.

 

4.

Tue m'iscries : «Forte

sias, o caru frade,

pensa chi senz'ispinas non b'hat rosas0>;

pro mores chi sa sorte

amor'e libertade

t'hat lassad', e in patria riposas;

deo so pianghende,

e, senz'amore, sa patria sognende.

 

5.

Est bellu cunfortare

cun diccias tantu caras

s'infelize ligadu in sa cadena,

ma prima de lassare

faeddare sas laras

est prezisu connoscher it'est pena.

Zelt'est, chi si 1'ischiast,

«Bocchidi, caru frade>, m'iscridiast.

 

6.

Ah, m'essere bocchidu!

Tantu già nde so privu

de sa vida chi liberu godìa.

In cust'ingratu nidu

sent'in su coro, vivu,

su disiz'e sa patria natìa.

Olat su pensamentu

a sa fiz'e su canu Gennargentu.

 

7.

Isparid'est incantu,

su briu, su sorrisu

ch'in laras mi ridiat che fiore;

amaru su piantu,

in su pallidu visu

b'hat lassadu s'imprent'e su dolore.

Amigu, in cust'amigu

non vivet piùs, no, s'amig'antigu.

 

8.

Sos sognos de sa mente

mi causant fastizos,

cand'inoghe mi toccata pensare

e cando, dulchemente,

deo frittia sos chizos

a cuddu dulch'e liberu sognare.

Terribiles penseris!

Prite mi 1'ammentades su 'e d'eris?

 

9.

E cheres chi reposu

su coro angustiadu

agattet in custos tribulos crudeles?

S'abid'iscuriosu

mi nd'hat allontanadu

sos amigos c'haia piùs fideles:

sos chi no hant pensadu

chi s'abidu su coro no hat mudadu.

 

10.

D'eris happ'incontradu,

passizend'in s'istrada,

unu caru signor'amig'antigu;

appenas m'hat dignadu

d'una fritta mirada,

che cando mai 1'ess'istad'amigu.

Gai dogn'unu areste

disprezzat sa persone pro sa este.

 

11.

Ma in tempos antigos

faghiant milli festas

a su fiancu meu cun dulzura.

Ah! De tantos amigos

tue solu mi restas,

amuros'e fidel'in s'isventura,

né de me ud'has bilgonza

ca so bestid'a monz'e non so monza.

 

12.

Ca ses bonu, infadosu

benz'a tie sovente

a versare su dol'in sinu tou;

e pro com'adiosu,

non nelzas imprudente

si a casu t'iscrio dae nou.

Tristu, dae lontanu

ti mand'una sincer'istrint'e manu.

 

                                                              

per contattarci: corofem@hotmail.com