A JUANNE SULIS

 

1.

Caru Juanne meu,

semper mudu

cun tegus so istadu, it'abbandonu!

In su mentres t'imbio unu saludu

2.

affettuosu, dimando perdonu.

S'istadu so cun tegus inurbanu,

ismentiga s'offesa e sias bonu.

3.

Pro chi non t'happ'iscrittu fittianu

semper happ'iscolpid'in coro meu

su lumen d'unu frade ch'est lontanu.

4.

Zircondadu de dol'e de anneu,

de ti mandar'una novella mia,

mai happo gosadu su recreu.

5.

In sa gentile patria natia

su car'amigu tou est moribundu

in s'ultimu sarragh'e s'agonia.

6.

Cuddu sorris'amabil'e giucundu

dae su visu meu est isparidu :

est decretadu chi lasse su mundu.

7.

Su debil'organismu est isfinidu,

tristu como, so ennid'a su puntu

de frastimare su primu cumbidu.

8.

Si pro casu de me faghes preguntu

t'hant a rispunder: «Cuss'isventuradu

non lu chirches in vida' ch'est defuntu».

9.

Deo cando chi m'ido a' cust'istadu,

bidende irreparabile su male,

suspiro cun su coro avvelenadu.

10.

Intend'in cor'un'ansia fatale,

e naro : «Parca ingrata, già ch'est s'ora,

abbrevia su meu funerale».

11.

Ite bi fatt'in su regnu 'e Flora

seminende dolor'e iscunfortu

in coros dulches ch'isperant ancora?

12.

Pro suffrire gosie menzus mortu ;

pro me piùs non bi nd'hat de ispera,

su campusant'est s'unicu cunfortu.

13.

Amigu caru, pensa e cunsidera

cale dét esser s'affann'e' su dolu

chi mi consumit che candel'e chera.

14.

Sa morte no, no mi dat oriolu,

sento chi lasso custa cara terra

bestida de su funebre lentolu.

15.

Etern'inimistad'eterna gherra

b'happo connottu, pizzinnu minore,

brigas, confusion'e cuntierra.

16.

Paghe, risos, carignos e amore,

mai happo connottu,

solamente velenosas ispinas de dolore.

17.

S'infami'happo idu impunemente

bominde su velenu in sos fiores

de custu ridentissimu padente.

18.

Pubusas, tilibrios e astores,

maistros de nefandas aziones,

dànt sa biccad'a puzzones minores.

19.

Pugnales velenosos e bastones

animados, attalzu, ferr'e brunzu,

parant brigas e confusiones.

20.

S'anonimu libellu de murrunzu

si bestit sa divisa 'e Pilatu,

frundit sa pedr'e si cuat su punzu.

21.

Corvos molestos chi faghent disbatu

pro mantenner niedda sa pinnia,

ponende s'armonia in disbaratu.

22.

Cale barch'in su mare senza ghia,

perigulant'in su fatal'iscogliu,

tue ses, o diletta terra mia.

23.

In brazzos de s'Usura e de s'Imbrogliu,

su poveru, cun fadigas e sudore,

accuccurat su riccu portafogliu.

24.

Su vampiru chi giamant esattore,

cun tassas medas graves e impostas,

seminende est in bidda su terrore.

25.

Zeltas faccias ipocritas e tostas

si rident de su ben'e de su male:

mudant in d'unu die milli crostas.

26.

Sas testas chi si vantant d'haer sale

suni fertas a bin'e non hant cura

de pensar'a su bene soziale.

27.

Su coraggiu zivile a sa paura

s'est abbrazzadu: timet, ca est zegu,

su frittu sognu de sa sepoltura.

28.

Sos ricursantes sighint s'impiegu

de fagher male, in bidda sun timidos

che' sa temporada de Murdegu.

29.

Galiottos a preides unidos

suni tessende tirrias e brigas,

isfoghende sos odios zozzidos.

30.

Tue, cando chi podes, duas rigas

iscrie contr'a' custos tirriosos,

castiga sas anonimas pinnigas.

31.

Unid'a sos pagos virtuosos,

pro dare dezisiva una battaglia

contr'a' custos serpentes velenosos.

32.

Sos pettos nostros dént esser muraglia,

chi devimus opponner cun virtude,

fortes, contr'a sa perfida canaglia.

33.

Ti piango pro cussu, o gioventude,

perdid'has sa virtude, ca t'agattas

mancante de sa fisica salude.

34.

Odios, gherras surdas e cumbattas

c'happo idu, in sa debile persone

b'hana lassadu terribiles trattas.

35.

Tue, Juanne, faghedi dugone

de s'opprimidu miser'e affrantu :

preiga libertad'e unione.

36.

Cando m'has a ischir'in campusantu,

mandam'unu penseri piedosu,

una sincer'istilla 'e piantu.

37.

Finas dorminde s'ultimu riposu

mi devet esser car'e aggradidu

cussu saludu tou affettuosu.

38.

Tue vive onestu. Favoridu

sias dae sa sorte e potas bier

realizzadu su sognu c'has bidu.

39.

Cando podes procura de m'iscrier;

imbiam'una littera brullana,

in coro sento su bisonz'e rier.

40.

De rier veramente nd'happo gana,

però mi toccat a fagher su seriu

prite sa testa mi'est pili cana.

41.

Inoghe, zeltos, chi non hant criteriu,

m'alzana s'oj'e sa malignidade,

e mi giamant a lumene misteriu.

42.

S'ischerant de sa mia infirmidade,

sos chi si rident de custu mischinu,

diant haer amor'e piedade.

43.

Bastat, siat cumpridu su destinu,

est iscrittu, mi toccat prosighire

tamba tamb'e finire su camminu.

44.

Est ora puru de mi dispedire,

meda t'happ'infadad'amigu meu:

amuros'e gentile cumpadire

deves s'amigu

                            Peppinu Mereu.

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com