A PAOLO HARDY

 

1.

Cando chi ses bennidu

de votos pedidore,

in Galusč, a s'iscrocca'e unu pranzu,

a Tonar' has tessidu

su simpr'e aduladore

cantu, de sensu iscancaradu e lanzu.

In cussu partu reu

c'has fattu, caru meu,

declaradu ti ses meda metanzu.

Indignada, Tonara

ti torrat sa risposta franca e giara:

 

2.

In sa sublim'altura

non balene sos fumos

de s'incensu c'has cherfidu brujare;

mi bastat sa dulzura

de gentiles profumos

chi sos fiores meos solent dare.

In sas nucciolas mias

si cantant poesias

dignas de custa terra singulare;

duncas, boghes profanas,

 cantade in sa palude cun sas ranas.

 

3.

Dae s'altu nuraghe,

cun supremu disgustu,

mi meraviglie su to'ardimentu.

Lassa dormir'in paghe

su sonn'a'cuddu giustu

chi de liricu summu fam'ha tentu.

S'insult'es meda grave

turbare sa suave

armoni'e sos sognos de Larentu.

Pro cussu, senz'indultu,

eo rispund'a s'insultu cun s'insultu.

 

4.

Nar'inu'has connotu

cussa mus'imperfecta,

chi t'hat postu sa ment'in fantasia?

Pro lograr'unu votu

ti ses fattu poeta,

profanende sa sarda poesia:

prit'a, la narrer giara,

su sonett'a Tonara

est sa tua piųs manna porcheria.

Ah cantu ses buffone!

Tue sė ca las meritas sa cantone!

 

5.

Posada pro pesada

has iscrittu, sa lima

a su chi ido paghissimu si curat.

Sa forma est trascurada,

trascurada sa rima

cando mi rimas declinat cun furat.

In su versu, dijunu

de su sensu comunu,

Campidanu cun Nuoro s'ammesturat.

Sa posada prudente

chi naras tue, non balet niente.

 

6.

Ahi partu fatale!

Ite confusione

sa c'has fattu! Non t'isco discujare.

Forsis t'hat fattu male

su fogu de Carbone

chi t'happ'azzesu pro t'asfissiare?

Su Cocco americanu

bisonz'istet lontanu:

in custos frittos non podet fruttare.

Fritt'happo su bestire,

Carbone chelz'ebbi'a m'iscaldire.

 

                                                                                     

per contattarci: corofem@hotmail.com