A SIGNOR TANU

 

1.

Gentile signor Tanu, happo rezzidu

de vostè sa carissima littèra

cuntenente pro me unu cumbidu.

 

2.

Li promitto de fagher sa manera

de no mi dimustrare negligente

a sa gentile sua preghiera.

 

3.

Permittat chi cunfesse francamente

chi deo non creia a tantu onore:

ancora nde so mesu diffidente.

 

4.

Una oghe mi nàt: «Meneschidore

non ses de ti portare a su Parnasu

pro limare su versu a s'autore».

 

5.

Puru cun tottu deo persuasu

chi non sia vostè aduladore

de cussa oghe non nde fatto casu.

 

6.

M'happ'a leare cura e cun ardore

unu sorrisu dimando a Talia

pro fagher a vostè custu favore.

 

7.

Zert'est chi s'aritzesa poesia

giutt'a bulluzzu dae tantas laras

si nd'hat perdidu sa forma nadia.

 

8.

Cuddas castalianas abbas raras

perdid'han sa fatidica virtude:

puru cun tottu dént torrare giaras.

 

9.

Si m'assistit sa fisica salude

sos cantos de Bachis chelzo intender

in bucca a s'aritzesa gioventude.

 

10.

So piseddu, però m'intend'azzender

s'allegra,, fantasia in su coro:

a sa dulche fadiga chelzo attendere.

 

11.

Si torrant'a s'antiga form'issoro

sos versos de Bachis, est eclissada

sa fama de Cubeddu e Melchioro.

 

12.

Andàd'a Macumele o a Pattada

sa lirica suave suliana

altamente dét essere onorada.

 

13.

Certu chi leo fadiga e mattana

pro separare dae milli venas

s'abba d'una frischissima funtana.

 

14.

Trainos, rios suldos e pienas

han bulluzzadu s'abba netta e pura,

sumid'in terras dulches e amenas.

 

15.

Nessunu mai s'hat donadu cura

de coronare a laru su poeta

ch'est clamende vinditta in sepoltura.

 

16.

A mie solu mi toccat chi prete

ischidende su sonnu a custa gente

chi pro Sulis hat bidu abba 'e Lete.

 

17.

De una cosa solu so dolente

ed est chi b'happo a ponner med'istentu

pro resissire una cosa dezente.

 

18.

A sa musa m'invoco cun assentu:

cherzo ispuntare una misera lima

cun s'ispera de giungher'a s'intentu.

 

19.

Onoradu mi sento de s'istima

chi vostè m'hat chelfidu professare

ponendemi a limare s'alta rima.

 

20.

Semper de tue chelzo a mi trattare,

fizu chelzo a mi narrer cun amore

prite orgogliosu nd'happ'andare.

 

21.

Zertos mi dan su títulu'e signore

ma cussos non mi sun veros amigos

ca non vantant bandera nè colore.

 

22.

Cun babbu meu in tempos antigos,

si faula no est, fistis che frades:

b'istat su fizzu puru in sos obbligos.

 

23.

Semper nemigu 'e sa disamistade

preighende su giustu cun anneu

so ruttu in pena de infermidade.

 

24.

Su ch'est de Deu 1'happ'a dare a Deu

e a Cesare su sou, ma mai lintu

happo s'ispada tinta 'e samben meu.

 

25.

Si gai cun vostè mi so dipintu

est chi sa cussienzia est segura

e nessunu mi podet narrer fintu.

 

26.

Sinceru cun s'amigu in s'isventura

mai happo s'afllittu abbandonadu,

in coro meu non b'hat impostura.

 

27.

Nemigu de su male so istadu,

poveru ma onestu, semper unu,

bintu sì, non però umiliadu.

 

28.

De coro francu e a tottus cumunu,

mi la fatto cun poveros mischinos

chi opprimidos sunt de su digiunu.

 

29.

Odio cuddos viles istrozzinos

chi dan dinare su chentu pro chentu

e ponent terras santas a camminos.

 

30.

Fizu de su canudu Gennargentu,

bidende sas infamias terrenas,

provo in coro veru sentimentu.

 

31.

Manos ch'hant meritadu sas cadenas

firmant libellos ignominiosos,

ponende sa virtude in graves penas.

 

32.

Rettiles malaittos ischifosos

ispalghene funestu su velenu

in custos sitos virdes e umbrosos.

 

33.

E nois cun d'unu animu serenu

non godimus in paghe s'ispettaculu

chi disonorat custu logu amenu.

 

34.

A su male si ponzat un'ostaculu,

benefica si tendat una manu,

sa Barbagia est zèga e cheret baculu.

 

35.

Deo cunfido in signor Bustianu;

su credo sou dét esser su meu,

a su villanu si gridet villanu.

 

36.

Non s'ismentighet mai chi Mereu

est in Tonara prontu a lu servire

e s'agattat in dolu e in recreu.

 

37.

Basta. Como est ora 'e la finire,

ca so istadu troppu noiosu:

de s'infadu mi devet cumpatire.

 

38.

Li mando unu saludu affettuosu

chi sinceru mi essit dae sinu ;

s'amigu sou

                                Mereu Peppinu

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com