A SU TIANESU

 

Prite mi naras chi non so de nottu,

chi non connosco chi ses tianesu?

Una olta una entre m'hazis cottu,

b'happo accattadu unu pettine in mesu.

Benit Curreli e nde fuliat tottu,

sas boghes s'intendian dae attesu.

Peppeddu Noli e Chiccangelu Puddu

s'hana pappadu fina su cruccuddu.

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com