ADDIU A NUGORO

 

Terra fort'e gentile, custu cantu

est su saludu chi non fhappo dadu

in s'attu chi, partinde, su piantu

cuss'estremu consolu m'hat negadu.

 

Cale orfanu fizu, isconsoladu

passo sas dies, cun su coro affrantu,

suspirend'a Nuoro, profumadu

jardinu d'una rosa ch'amo tantu.

 

S'anim'est temperad'a su dolore,

ma non si calmat su coro, mischinu,

c'hat perdidu s'amabile fiore.

 

Si torro pro fortun'a su giardinu

nde sego cussa rosa de amore,

e mi l'assento sorrident'in sinu.

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com