ADULTERA

 

 

1.

A cosa ses torrada, poveritta!

Has in laras funest'unu signale;

«adultera!», ti gridat un'iscritta

2.

foza de sa corona nuziale,

sa virtude ti gridat : « Faghe pasu,

cando ti tentat respinghe su male».

3.

Tue, perversa, non rode faghes casu,

sas laras corallinas e' su sinu

nudu espones a s'infame basu.

4.

Inespert'has sighid'unu destinu

de fangh'e infangad'a faccia manna,

has postu terras santas a camminu.

5.

Semper frundida t'ident in sa janna

inoperosa, cunfort'e ruina

de sos macaccos ch'isfozan sa canna.

6.

De mangara t'has fatt'una cortina

a su pallidu vis'attripunzidu,

pro cumparrer sa carre purpurina.

7.

Dae cand'has lassadu su maridu

chi sa sorte t'hat dadu, cun dilettu,

nara, cantos amantes has rezzidu?

8.

Profanad'has sa dom'ei su lettu

in su cale legittim'un'isposu

ardentes basos t'hat depost'in pettu.

9.

Pro te non vivet coro piedosu

chi ti consizet : «Faghes mal'a tie

cun s'operare tou iscandalosu».

10.

Pallida t'hant a bider unu die,

suspirende, cun lagrimas a chizu,

sa vida chi ti colas de gosie.

11.

Si su destinu ti dat unu fizu,

de chi est fruttu mai podes narrer,

pro c'hat haer de medas s'assimbizu.

12.

Mischinedda! It'est chi ti dént parrer

sos ispasimos maccos d'una Frine

chi disonesta ti faghent cumparrer?

13.

Su lumen'e'sa manu d'un omine

has azzettad'e a s'onore sou

e a su tou signad'has sa fine.

14.

Bisonzu chi nascheras dae nou

pro bi durar'onestu su giudissiu,

in sa testa c'has fragile che ou.

 

15.

Mischina! Non t'abbizzas chi su vissiu

t'est iscavend'in sa giovan'edade

un'orroros'e feu prezipissiu?

 

16.

Da chi ses rutt'in sa disonestade

su visu tou est che unu cartellu

chi a sos passizzeris nąt : intrade.

 

17.

Su signal'infamant'e su burdellu

t'hat in laras sa purpura distructu,

mancari bi la passes a pinzellu.

 

18.

Ses cal'un'arvuredda chi su fructu

isquisitu, senza esser cumpridu,

dae su ram'a su fangu ch'est ructu.

 

19.

Pens'e rifletti c'has unu maridu

chi pro te fuit su consorzi 'umanu,

pensend'a tantos males, avvilidu.

 

20.

Fist che giardin'in continu eranu ;

tott'induna perņ proadu hasa

s'ira d'unu terribil'uraganu.

 

21.

Fist bella, ruja cale cariasa

com’abbrutida: saperit sa losa

pro seppellire sa petta carasa

 

22.

Sa ucc'haiast che button' 'e rosa,

basada solamente cun amore

da una mamma bon'e amurosa.

 

23.

Ses cale profumad'unu fiore,

chi, pro sa forz'e 1'haer giutt'in sinu,

hat perdidu profumos e colore.

 

24.

Mischina! Ses passada in su camminu

pienu de sa bruttura maladitta,

chi t'hat giuttu a finir'a su trainu!

 

25.

Unu burdu suendedi sa titta

ti bio gią, pro ischern'e collunu,

in fronte giughet fatal'un'iscritta,

chi narat: «Fizu so de su Comunu».

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com