CARESIMA

 

1.

In brazzos d'una vida libertina

d'eris allegramente mi so dadu,

umil'o'a rizzire sa chijina

eccom'imbenujadu.

 

2.

D'eris a'cust'ora fi a cazza

de festas, maccu e ispensieradu,

oe, cumpuntu e senza sa carazza,

devotu so torradu.

 

3.

Zessad'est cudda macca cuntierra

de sos festinos c'happo fattu d'eris,

su preid'oe narat: ses de terra,

pulverem reverteris.

 

4.

Faeddos misteriosos e fatales

chi ponent in penseris sa canaglia,

e nos ammentant miseros mortales

chi semus de terraglia.

 

5.

Gi chi so terra lasso sas iscialas,

basa mattones, a coron'in manu,

m'iscri'a mann'a mann'in mesu palas

Vetro-posa pianu.

 

6.

Sos zibos rassos de carrasegare

oe rinnego tottu, ossos e pulpa,

umile m'est obbligu rezitare

s'eternu mea culpa.

 

7.

Caresim'est intrad'e rigorosa;

penettidu mi toccat dijunare,

mandighende fenuju e pigulosa,

arengu e baccalare.

 

8,

Suni baranta dies de dieta

de mortificazione penitenzia;

su pisch'est permittidu, de sa petta

assolut'astinenzia.

 

9.

Murena, seppia, triglie minestrones

de basolu, sunt cosas de pappare,

e fattu fattu duos maccarrones

tantu pro variare.

 

10.

Su cundimentu per, ca est vetadu

s'ozzu porchinu, dt esser iscassu,

mancari siat de casu filadu,

ca non est zibu rassu.

 

11.

Mi tremo solament'a bi pensare

in des chi mancant'enit sa pisca

m'happ'a bider costrint'a mandigare

carzoff'e fae frisca.

 

12.

Ahi vida penosa! reduidu

como so a pappare casu e pasta;

foras buffare inu, est proibidu,

si no est de s'Ozasta.

 

13.

Com'a sa penitenz'a suffrire

su corpus dt frittir'ubbidiente;

a coment'happ'a poder resistire

penso seriamente.

 

14.

Per, cun valuntad'e meda zelu,

no m'happ'a dar'in brazzos'a su famene,

ca est nient'a si perder su chelu

pro una fitt'e salamene.

 

15.

Baranta dies mannas casca casca,

e tue preide preigas : non pecches.

Ma si benit sa bella die'e Pasca

ah, tando non mi secches!

 

16.

Pro com'isto cumpunt'a dilighenzia

rezito s'attu de contrizione,

e fatto sa lissia a sa cussenzia

pro sa cunfessione.

 

17.

Ca chelzo cunfessar'ogni peccadu,

s'anima non dt giugher pis pesu:

ite consolazion'esser purgadu

senza su sal'inglesu!

 

18.

Anima mia, si ti ses dannada

dended'in brazz'a su divertimentu,

tenedi bene pront'e preparada

pro su dibattimentu.

 

19.

Mustradi senz'alguna pauria,

non timas, no, su cunfessionale;

cun pagu pag'astuzi'e furberia

salvamus saccu e sale.

 

 

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com