CUNFESSENDE

 

Cunfessore : Credere in sognos non permittit Deu

ca est gravissimu peccau mortale.

Penitente: Mi so bisadu, su rettore meu,

nanchi l'haian fattu cardinale,

cretidu l'happo e mi nde fatto reu

ca su sognu m'est parfidu reale.

Cunfessore : Cando passad'in mente nettu e giaru

su sognu est un'avvisu, o fizu caru.

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com