ISTUDENTE

 

Pizzinn'ancor'in custu mundu'e rude

in brazzos a su vissiu ti ses dadu!

Babbu to' a iscola t'hat mandadu

sognende in testa tua una virtude,

 

ma tue, a pipp'azzesa, sa salude

ses perdinde, su libr'ismentigadu

has in tottu'e a s'ozi'has cundennadu

sa preziosa tua gioventude.

 

Ses appen'isbucciadu dae s'ou,

e cale can'isolt'e cadena

a sa ogh'e su vissiu pones mente.

 

E non penzas chi bezzu babbu tou

andat famid'a zorronad'anzena,

pro ti mantenner semper istudente.

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com