MINCA MACCACA

 

1.

Minca maccaca, funesta e fatale,

tue est chi m'has giuttu a su casinu,

tue est chi m'has trazzadu a s'ispidale

 

2.

solu pro m'iscazzare unu pappinu.

Pro cantu t'happ'a giughere appiccada

non piůs has'a andare a s'affainu.

 

3.

Una olta 1'has fatta s'acconcada

intrada ti nde sese in d'unu buccu

e bessida nde sese allusinzada.

 

4.

Oe ses sa funtana 'e su muccu,

de testa ses istada pagu azzetta,

creias chi su cunnu fiat succu.

 

5.

No bi penses piůs in sa faldetta,

de corno in pois benis proibida

pro finas de ti fagher sa pugnetta.

 

6.

Pro t'esser un'istante divertida

giŕ mi 1'has arrangiadu su fiancu:

m'has giuttu a sos istremos de sa vida,

 

7.

in průs m'has fattu ispender unu francu

pro unu buccu puzzolente e feu:

gustosu fessed'istau assumancu!

 

8.

Da chi non connoschias cussu impreu,

proite ses intrada in tale tana

a ruinare su fisicu meu?

 

9.

Si non fist'istada macca e vana,

nalzende in cortesia e in politica,

ancora fisti istada frisca e sana.

 

10.

Oe ses ispilida e sifilitica

finas sos cazzos de sette unu soddu

ti narant male e ti faghent sa critica.

 

11.

De canto fisti cun su cunnu a coddu,

minca, pro non dare attenzione

su latte cunveltidu s'est in gioddu.

 

12.

T'hasa abbrazzadu s'iscolazione

e atteru non faghes, minca fea,

che iscolare e isporcare cotone.

 

13.

Si a coberrer ti torrat s'idea

pro comente m'has como iscramentadu,

ti ponzo de cannau una trobea.

 

14.

Medas boltas t'haia prezettadu,

minca, de non ferrere a s'intaccu

tue a s'intaccu has tiradu e 1'has ciappadu.

 

15.

De ti giugher gasie so istraccu

chi m'has privadu de buffare mustu,

non cheres mancu chi fume tabaccu.

 

16.

Pro ti leare mes'ora 'e gustu

ti ses bettada che musc'a sa zega,

sa testa in d'una balza t'has'infustu.

 

17.

Ses a tempus ancora, pianghe e prega

e faghe votu a sa chirurgia

si no nde perdes tottu sa buttega.

 

18.

Eo ti cherzo senza maladia

a su nessi pro podere esclamare

a sas bajanas bellas «minca mia».

 

19.

E tue si cheres cun megus restare,

pro finas chi ti passet cuss'isfogu,

cun su cunnu non torres a brigare

chi sa pest'est timida in ogni logu.

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com