S'AMBULANTE TONARESU

 

Cun d'unu cadditteddu feu e lanzu

sa vida tua a istentu la trazzas;

da una idda a s'attera viazzas,

faghes Pasca e Nadale in logu istranzu.

 

A caldu e frittu girende t'iscazzas

pro chimbe o sese iscudos de alanzu,

dae s'incassu de sett'otto sonazzas

chi malamente pagant'unu pranzu.

 

Sempre ramingu senza tenner pasu,

dae una idda a s'attera t'ifferis

aboghinende inue tottu colas:

 

«Discos noos pro faghere su casu

e chie leada truddas e tazzeris

e palias de forru e de argiolas!».

 

                                                                                  

per contattarci: corofem@hotmail.com