SA TERACCA MIA

 

Oh cantas mi nde faghet sa teracca!

«Teracca» naro, ma est sa padrona:

una bezza identada tabaccona,

no est pizzinna, risulana e macca.

 

Degh'annos chi mi servit cun fiacca,

ancora est a ude fagher una ona;

issa est una grande maccarrona:

comporat taulas pro petta de acca.

 

Pro mi leare unu chilu de petta

d'eris 1'happo intregadu unu marengu

che cando veramente essera riccu.

 

Torra sa serva; dae sa valdetta

rie rie nd'istaccada unu arengu

che a issa nieddu feu e siccu.

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com