SU SOCIALISTA A UNA BIGOTTA

 

1. 

De cando ses cun sas cunfesgiones

non faeddes de Santos, bene meu ;

comente cheres chi mi ponza in Deu

da chi ses tue sa tentazione?

 

Ma si abberu m'has affezione,

beni e dami unu basu cun recreu;

lassa sos santigheddos d'ozzu seu,

basa a mie, non bases su mattone.

 

Lassa sos Santos, faedda de affettu:

chi finis cun su chelu so a prima

pro mesu chi happo a tie intro su pettu.

 

Ma si falsu non est chi m'has istima,

pagu seguru tenzo custu lettu,

istuda sa candela, abarra firma.

 

2.

Bianca, non lu nego, ses bianca,

in biancura superas su lizzu,

perņ cando t'hant postu su battizzu

t'hana fattu sa rughe a manu manca.

 

Tue giughes chelveddos de corranca,

t'hana postu su sale aizzu aizzu

chi finas in su pubblicu passizzu

curres a musca che trau in sa tanca.

 

Giughes sa musca, perņ non t'abbizzas

chi ti faghet andare furiosa

e pro cussu faghes cussu passu istranu.

 

Narami it'est tottu su chi disizzas,

beni a mie, non istes bilgonzosa

ca su chi chilcas tue l'happo in manu.

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com