UNA VIOLA SICCA

 

 

1.

In d'unu libru chi fia leggende

una viola sicca happ'incontradu

e so istadu un'ora cuntemplende

cussas fozas, confusu e incantadu,

e pensad'happo a una triste istoria

chi custa violetta had'inserradu.

Pustis chi rinnovadu a sa memoria

happ'una vida triste, cun dolore

dad'happo a su piantu sa vittoria.

 

2.

Mirende cussu pallidu fiore

A ti nd'ammentas, nara - 1'happo nadu

de cando fisti in sinu de s'amore?

Ite nd'has fattu de su sinu amadu?

Narami, ite nd'has fattu de su sinu

in su cale ridente ses istadu?-

Violetta gentile, su giardinu

in su cale una die fiorias

est rendid'a unu pubblicu camminu;

cando suave e umile isparghias

cuddu profumu gratu e delicadu

forzis de t'olvidare non creias.

3.

Narami tottu coment'est istadu,

ite nd'has fattu de s'anzone mia

prit'est chi t'had'innoghe abbandonadu?

Zessada t'est sa festa, s'allegria,

ses istada bestida a sentimentu

che cando mai, mai non creia.

E narrer chi has proadu ogni cuntentu

senza connoscher sa minima pena,

in sinu sou parad'in assentu.

Como Chada olvidadu cuss'Elena:

suffri, d'ognun'est suggettu a suffrire.

Para su piantu, sas lacrimas frena

e giura chi non torras a naschire.

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com