UNU BALLU IN MASCHERA

 

Tue non m'has connottu e pro femina

leadu forzis m'has, ca sorridente

mi naiast: «Gentile mascherina,

prite ga'in su ballu ses dolente?».

 

E mudende sa oghe : «Signorina

eo ti nesi -, mi sent'ardent'ardente

in su cor'unu fogu». Repentina

has frittidu sa teste diffidente

 

miradu m'has e cun sos chizos graves,

indovinare cheriast s'afflittu

chi cunsacradu t'hat sa vida totta;

 

e cun faeddos dulches e suaves

nadu m'has : «Chie ses?». Istasi zittu:

sa nott'has frastimadu sa carotta!

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com