UNU BANDU

 

Bandidore : - Si ettat custu bandu: s'esattore

cheret pagada sa segunda rata.

Peppa: - Ancu li pottat benner su puntore.

Bandidore : - A chie cheret pische de iscatta,

a tres soddos sa libbra.

Marianna: - Su rettore oe zeltu non mandigat patata.

Arremunda : - Ancu li pighet dolores de mata

chi non fazzat'a tempus su dottore.

Banditore: - Bandene a prazz' 'e maistu Onoratu

a chie cheret petta'e craba grassa,

a tres soddos sa libbra nd'hanta fattu.

Binu nieddu dulche che pabassa,

a domo de Pissente, est'a barattu.

Cichedda : - Occanno chelzo morrer conc'a tassa.

 

                                                                                      

per contattarci: corofem@hotmail.com