Le poesie
Dae una losa ismentigada
Amore
Adultera
Moribunda
A Tonara
Cunsizu a unu amigu
Lamentos de unu nobile
 Genesio Lamberti
E pritte tottu custu?
Solferino
Agonia
A Nanni Sulis
Galusè
Caresima
Dae una losa ismentigada
A Juanne Sulis
A Eugeniu Unale
Aritzo
A Paolo Hardy
Ispasimos de amore
A Eugeniu Unale (2)
Non ti poto amare
Istudente
S'orfana pedit pane
Ninna nanna
A Nanni Sulis (2)
Cainu
A Signorina S.
Addiu a Nugoro
Dialugu fra maridu e muzere
Unu ballu in maschera
Sa teracca mia
A signor Tanu
Su minestrone
A Nanni Sulis (3)
Sa bottiglia
Ottava
A frade meu
Anima niedda
Su socialista a una bigotta
Turmentos
A su tianesu
Unu bandu
S'isveglia
Su canarinu de su rettore
Alberto La Marmora
S'ambulante tonaresu
Piazzaforte di Orune
Minca maccaca
Signor Ciarla a su fizu ciarlatanu
Signora maestra
Cunfessende
Litanias maggiores
Una viola sicca
Ottava(2)
Sas giarrettieras
Serenada
Proposta e risposta amorosa
Imbasciada
Su testamentu
Indietro
Homepage